Dramaturgie

Z PWiki
Přejít na: navigace, hledání

Jednou větou

…je to to, jak poskládat aktivity na akci (tábor, schůzka, víkendová výprava aj.) tak, abychom dosáhli vytyčených cílů - byť třebas jen cíle "pobavit se", kdy nechceme, aby šla nálada účastníků dolů…

Podrobněji

Dramaturgie je dle Paulusové (2004, s. 85) v Prázdninové škole Lipnice „metoda jak vybírat jednotlivé programy a sestavovat je do vyšších tematických celků (programových bloků) s cílem dosáhnout ve vymezeném čase kurzu co největšího účinku a efektu. Zjednodušeně uvádí definici dramaturgie jako „hledání témat a práce s nimi“. Dramaturgii označujeme jako holistický přístup v prožitkové pedagogice.

Hanuše et al. (2016, s. 93) píší, že dramaturgie zahrnuje volbu záměru jakožto pedagogické východisko a směřování plánované akce (v případě Prázdninové školy Lipnice kurzu), volbu tématu, které provází celou akci – hlavní myšlenka, vyjasnění oblasti rozvoje, dále pak zahrnuje možná podtémata (je-li téma příliš široké) a v neposlední řadě cíle, které jsou účastníkům nabídnuty.

Dramaturgii rozdělujeme na dvě části. První je teoretická dramaturgie, kde se pracuje s hlavním obsahem a řeší se abstraktní témata. Druhou částí je praktická dramaturgie, kde se již rozpracovávají konkrétní programy na základě dramaturgie praktické (Paulusová, 2004, s. 88).

K pojmu dramaturgie se neodmyslitelně vážou dramaturgické principy. Ty jsou dle Hanuše et al. (2016, s. 113–114) praktickými nástroji k sestavení scénáře akce (kurzu, dětskému táboru apod.). Mezi hlavní principy patří dynamika (rovina vnější: střídání programů, rovina vnitřní práce s mírou hloubky prožitku), gradace (intenzita zatížení, pronikání do tématu), vrchol kurzu (aktivity s největším potenciálem zasáhnout účastníka – emočně, fyzicky či sociálně), červená nit (propojení programů směřujících k vytyčenému cíli nebo ke stejnému tematickému rozuzlení, může jich být tolik, kolik je témat a cílů), dramaturgický oblouk (spojka mezi programy „navlečenými“ na stejnou červenou nit), dramaturgický střih (kontrast, prudká změna programu či přeskok na jiný), zlatý řez (časový úsek, kdy účastník vnímá s větší intenzitou, než u zbytku celku), přesah akce (dopad akce na účastníka v jeho budoucím životě), přechod (vstup do jiné reality – začátek akce a vystoupení z ní – konec akce) a bezpečná jistota (pocit bezpečí vznikající z důvěry k instruktorům/vedoucím akce, který umožňuje odevzdat se budoucím událostem na akci).

Doporučení k jednotlivým dramaturgickým principům

Červená nit

Provazujte i pomocí designu každou maličkost. Co třeba pamětní lístečky, facebookovou pozvánku, označení pokojů tematickým obrázkem, kostýmy, písničky složené přímo k akci…

Dynamika

Střídat, střídat, střídat. Kór na dětech je to jasně vidět. Nikdo nechce celý den dělat něco tvořivého a další den to stejné. Ideální je fyzicky náročná hra, odpočinek, opakovat.

Gradace

Vzhledem k tomu, že u dětí je vhodné tábory rámovat magicky, je skvělý motiv souboje dobra se zlem. Stejně jako ve filmech by mělo zlo skoro vyhrávat a na závěr akce prohrát.

Vrchol kurzu

Zejména na táboře - přemýšlejte o něm ihned jak začnete tvořit ramcák. Ne v průběhu tábora. Vymyslet hlavní scénu dá vždycky nejvíce práce.