Kurz Zapalovač

Z PWiki
Přejít na: navigace, hledání

Koncept!!!


Fáze přípravná: Jednotliví vedoucí – lektoři v průběhu celého roku plánují budoucí podobu dalšího ročníku kurzu. Reflektují uplynulý ročník a věnují se jeho evaluaci v podobě zpětnovazebních dotazníků, explorací činností absolventů, vedou rozhovory s hlavními vedoucími i absolventy. Zároveň se účastní pravidelných setkání s absolventy a celkově monitorují dopad účasti na kurzu v reálném prostředí, kde působí. To vše jim dopomáhá neustále vylepšovat podobu kurzu a nastavovat vhodné aktivity s ohledem na přesah kurzu do budoucího fungování spolků kolem absolventů.


Fáze výcviková: Jedná se o teoreticko-praktickou stěžejní část kurzu, která probíhá během jednoho náročného víkendu. Celkem jde o 31 učebních hodin. Účastníci jsou vzdělávání v základních tématech, které jsou důležité k pochopení celkového fungování činnosti ve spolcích, kde působí a k získání praktických dovedností. Veškeré činnosti jsou na kurzu reflektovány i z pozice vedoucího, tedy je často využita metareflexe.


Kurz začíná seznamovací aktivitou, kde se účastníci musí napříč republikou zkontaktovat a domluvit se na společném nákupu jídla a fungování v kuchyni. Tím podporujeme vzájemnou soudržnost a nutnost zorientovat se a přebírat zodpovědnost za skupinu jak celek. Následují icebreakery a vyjasňování pravidel kurzu a obecně o tom, co pravidla znamenají a jak je nastavovat.

Dalším celkem je motivace vedoucího k tomu, aby vedl oddíl a poznávání vlastních pohnutek pro danou věc. Hodnotí se rizika i klady. To se pak promítá v dalším celku Tým a týmové role, kde účastníci zjišťují, kdo zastává jakou funkci a jak vůbec tým udržet. Jde o jeden z nejdůležitějších výukových bloků.


Dalším důležitým prvkem je komunikace, kde se probírají jednotlivé komunikační kanály a rizika ztráty informací. Účastníci získají hluboký vzhled nejen do projektového řízení, ale získají i povědomí o vlastním soukromí a rizicích spojených se sociálními sítěmi.


V celku Skupinová dynamika účastníci získají zkušenost s fungováním kolektivů a uvědomí si jejich dynamičnost. Odchází s tím, že znají jednotlivé fáze a vědí jaké aktivity je v daných chvílích vhodné zařazovat a jaké naopak mohou kolektivu uškodit.


Též účastníci hlouběji poznávají cílové skupiny, se kterými pracují na základě teorie vývojové psychologie. V navazujícím tématu Celoroční činnost pak uplatňují získané poznatky.


Dále se účastníci v několika blocích věnují hře, jejímu smyslu a pravidlům, designu, dramaturgii a konečně i motivaci k tomu ji hrát. Tyto bloky jsou zásadní pro jejich pedagogickou činnost, neboť pochopí, že hra v našem pojetí nemá být samoúčelná.


Ke kurzu neodmyslitelně patří učební blok Bezpečnost, kde se probírá zejména prevence a příčiny úrazů i jiných událostí, které jsou ohrožující.


V kurzu je zařazen i blok Zážitková pedagogika, kde účastníci získají teoretické poznatky z několika modelů zážitkového učení, které jsou pro ně přenositelné i do jiných oblastí života.


V sobotní večer se na kurz sjíždějí bývalí absolventi a nabízí spolu s lektory rozmanité metodické workshopy. Ty z velké části reagují na předem definovaný zájem účastníků uvedený v přihlášce a vzájemném vyjasňování si očekávání.


Dalším blokem je Hospodaření, kdy účastníci získávají základní povědomí o ekonomice oddílu a řádném vyúčtování ekonomovi spolku. Tvoří jednoduché rozpočty akcí a na konci se orientují v ekonomice typické pro neziskový sektor.


V bloku Propagace se účastníci seznámí s efektivními způsoby prezentace vlastních projektů v rámci spolků, kde působí, ale i co do propagace spolků jako celek. V tomto bloku je kladen zvláštní důraz na podporu tvorby komunit a transparentního směřování spolků.


Specifickým výukovým blokem je Tradice, kde jde o sdílení příkladů dobré praxe, seznamování se s důležitými hodnotamy napříč spolky a předávání know-how ohledně nastavování tradic a jejich udržováním.


Důležitým výukovým blokem je výcvik První pomoci. Ten míří na úplné základy laické první pomoci v případě úrazu -psychického či fyzického. Jde o zásady důležité pro vedoucí nevykonávající funkci zdravotníka.


Kurz neopomíjí základní vhled do zážitkové pedagogiky, čemuž je věnován samostatný blok. Účastníci pochopí svá jednání a praxí si zvědomí učení se ze zkušenosti.


Závěrečný blok Moje vize je postaven na zodpovědnosti jednotlivců. Ti si definují svou vizi a případně cíle, kterých chtějí po absolvování kurzu dosáhnout ve svých výchozích spolcích.


Pozdní večery jsou věnované poznáváním deskových a jiných her, oddílových písní, sdílení příběhů a příkladů dobré i špatné praxe. Rána jsou naopak věnované pohybu – účastníci mají rozcvičky a seznávají, že jdou realizovat zábavnou formou, která může být pro účastníky i rozvojová. Jídlo zajišťují sami účastníci pro skupinu jako celek a získávají tak neocenitelnou zkušenost s vařením pro větší skupinu lidí v extrémně krátkém čase. Většina učebních bloků je provázána zážitkovým učením k efektivnějšímu ukotvení učiva.


Fáze ověřovací: Účastníci v průběhu roku absolvují praxi v podobě stáže na víkendové či jiné akci ve spolku kde běžně nepůsobí. Jedná se o přímou pedagogickou činnost, kterou musí vykonávat ve spolupráci s ostatními vedoucími daných spolků. Zde mají možnost uplatnit své nadání a ověřit si znalosti a zkušenosti získané na kurzu.


Fáze reflektivní: Probíhá běhm kurzu, bezprostředně po něm a několikrát do roka i s odstupem času při vědomí teorie hloubky reflexe.


Fáze evaluační: Probíhá s odstupem cca 1 měsíce (po opadnutí prvotních silných emocí), kdy se vysílá zpětnovazební dotazník a poté vše výše zmíněné).