Vývoj skupiny

Z PWiki
Přejít na: navigace, hledání

Vývoj skupiny, jinak též skupinová dynamika je celek, který pojednává o tom, jak se skupina chová v různých fázích akce. Vývoj může a nemusí být cyklický.


Prvky skupinové dynamiky

Cíle

Skupina (anebo tým) má většinou (a v případě vedoucích kolektivu snad vždy) své cíle. Byť jen čeho chtějí dosáhnout ve smyslu proč to dělám, co by měl být výsledek". Cíle činnosti je možné stanovovat jak pro jednotlivce, tak pro celý tým. Mohou být krátkodobé i dlouhodobé, opakující se i jednorázové. Mohou být vytyčovány pro výsledek organizace i pro výsledek u účastníků programu či členů vedení.

Normy

Každý kolektiv má své normy. Pokud ne, je ve fázi tvoření norem či neřešení. Za normu se považuje například pozdrav, slušné chování či buranství, skupina víc, co oceňuje a co odsuzuje, Normou může být i tempo práce, nebo třeba způsob oblékání. Norem je tolik, kolik je věcí na tomto světě.

Interakce

U skupiny lze sledovat verbální i neverbální komunikace. Zároveň jde ale i o to, jakým způsobem skupina zvládá řeší konflikty (což má návaznost na normy skupiny, atmosféru, fázi vývoje…)

Struktura

 • Počet členů
 • Jak je skupina řízena
 • Formální / neformální skupina
 • Odlišné cíle podskupin či jednotlivců
 • Skryté agendy
 • Pozice jednotlivců (pravomoci, povinnosti)
 • Role ve skupině

Atmosféra

 • Vykání / tykání
 • Humor / dramatično
 • Zaměřenost na výkon / na na nestresování se
 • Zdravé vztahy ve skupině / hádavé či jinak nepříjemné vztahové prostředí

Fáze vývoje

Každá skupina prochází svým vývojem. Je dynamická a její nastavení je ovlivňováno mnoha faktory. Viz Fáze vývoje skupiny

Co ovlivňuje rychlost vývoje skupiny

 • Délka akce / předpokládaná doba soudržnosti skupiny (u déletrvajících akcí lze očekávat pomalejší průběh)
 • Zda se část lidí ze skupiny zná, nebo je skupina úplně nová
 • Míra stresu z činnosti, závažnost situace, závažnost tématu, míra zodpovědnosti
 • Zkušenosti členů skupiny s činností
 • Osobní sympatie, podobnost zájmů účastníků (srovnej nadšené programátory a skupinu, kde je jeden člen zedník, druhý biomechanik, třetí účetní…)
 • Instruktorský tým
 • Zvolené aktivity

Cyklus vývoje skupiny může proběhnout i vícekrát za dobu trvání skupiny. Kupříkladu prohazování role leadera, obětního beránka, prohlubování znalostí o sobě a druhých, fáze bouření (tým vedoucích se během 5 let začne bouřit nejednou).

Fáze vývoje skupiny

Přístupy instruktorů

Každý instruktor je originální osobnost. To je příčina toho, že když dva dělají totéž, není to totéž. Ve chvíli, kdy si instruktor uvědomí své kvality, může je rozvíjet vzhledem k působení na skupinu. Přístupů je tolik, co osobností. Mohou to být například:

 • Dramatické scénky
 • Vesele jde vše líp
 • Sarkasmus požene lidi kupředu
 • Hecování
 • Vyprávění příběhů
 • Rozvážný start
 • Klid v duši
 • Velký všeobecný přehled

Zároveň je dobré zaměřit se na kontrast pozitivní kvality a zjistit kdy funguje přesně opačná negativní kvalita.

Fáze vývoje skupiny

Bruce Tuckman definoval fáze formování, bouření, normování a fázi optimálního výkonu. Někdy se uvádí i fáze ukončování. Dobré je znát i to, co se děje s jedinci, kteří zatím ve skupině nejsou a mají do ní vstoupit až později. Zejména v případě, kdy na oddílovou akci jede nový člen.

Skupina neexistuje (pre group)

Jedinec má své osobní cíle, potřeby, očekávání i problémy. Též má skupinové problémy, mnohdy i s některým z členů budoucí skupiny (např. kamarádi ze školy). Před vstupem do skupiny pociťuje často obavy až úzkost. Působení první chvíle je zásadní pro jeho budoucí zapojení se do kolektivu. Je proto vhodné mít zvýšenou pozornost vždy, když přichází nové dítě do oddílu s ohledem na úvod a celkový průběh akce, kam pojede poprvé.

Formování (forming)

V této chvíli má skupina nejasně vytyčené cíle, nemá vyprofilované přirozené vůdce, účastníci se neznají a mají mezi sebou ostych. Pociťují zvýšené zábrany k odhalení svého já. Je omezena komunikace - zaměřuje se zejména na povrchní témata. Pokud ve se skupině někdo projevuje, jde zpravidla o velmi málo jedinců. V této fázi má skupina nejpevnější vazby k instruktorům. Pojícím prvkem je téma (pobyt v přírodě, desková hra, soutěž, vzdělávací kurz). Vedoucí skupiny jsou v této fázi často neautentičtí (ranař, narcis, egoista…) a jejich role později zaujme někdo jiný. Je zde velké riziko manipulace ze strany instruktorů i účastníků-manipulátorů.

PROBLÉMY (potřeby k naplnění)

Nejsilnější je potřeba patřit do skupiny, zajistit si "své místo", "fyzicky přežít".

Jednotlivec: "Jak zapadnu?"
Skupina: "Proč tady jsme?"

ÚKOL VEDOUCÍHO

Skupinu seznámit, vyjasnit si očekávání jednotlivců a stanovit společný cíl. Zjišťujeme informace o účastnících, které nám sami od sebe či jejich zákonní zástupci nesdělili. Náš úkol je zjistit, jak na tom účastníci jsou a vytipováváme ty, kteří jsou problémoví, dominantní, vůdčí typy a nejslabší (ti, co potřebují podporu od vedoucích nejvíce a od kterých se odvíjí míra psychické či fyzické zátěže na akci).

VHODNÉ AKTIVITY

Na začátku rituál - usnadní přechod do "jiné reality", výstup ze všedního života. Ice-breakery, které usnadní účastníkům omezit své sociální zábrany. Hry zaměřené na seznámení se, zapamatování jmen, povrchní poznání sympatií apod. NEzařazujeme hry s vysokou psychickou zátěží.

Bouření (storming)

V této fázi se skupina trochu poznala, ale je patrné zmatení rolí. Stále se jednotlivci necítí jako součástí skupiny a snaží se o naplnění individuálních potřeb. Jsou zde zpravidla konflikty odvíjející se od nejasnosti způsobu vedení skupiny - ovládání jejího směřování, jasnosti přístupu vedení. Mohou dokonce probíhat slovní výpady, účastníci jsou více "otrkaní" až nepřátelští. Je zde patrná soutěživost a malá míra zapojení. Naopak emoční bilance je obrovská.

V této fázi je rozhodování na úrovni fight or flight. Tedy rozhodování, zda půjdu tvrdě za svým, či skloním hlavu a vzdám se své dominance. V bouření se často přesouvají problémy skupiny na jednotlivce označovaného jako obětní beránek - velice často má vlastnosti, které skupina kryje. Kupříkladu není dostatečně autentická a svaluje vinu na jednotlivce, který je zdrženlivý a tichý. Nebo v kontrastu členové skupiny nemluví o citlivých věcech a svalují vinu na někoho, kdo si bere v diskuzích příliš prostoru. Skupina sama eliminuje jednotlivce, kteří se do skupiny vůbec nehodí. Při špatném zvládání skupiny skupinou může nastat šikana.

Během bouření je velmi dobré mít nastavena jasná pravidla diskuzí a být více direktivní.

 • Mít jasno kdy kdo může mluvit
 • Potírat dojmy a zaměřovat se na pocity ("Myslím si, že máš problém ve vztahu takový a takový." / "Působí to na mě tak, že máš problém ve vztahu takový a takový.")
 • Nehodnotit pocity
 • Řešit potřeby skupiny a jednotlivců
PROBLÉMY (potřeby k naplnění)

Nejsilnější potřeba je nacházet autenticitu, své hranice a hranice skupiny. Zároveň potřeba vlastního bezpečí.

Jednotlivec: "Jaká je moje role ve skupině?"
Skupina: "Kdo vede skupinu a kdo dělá co?"

ÚKOL VEDOUCÍHO

Je nutné podpořit začlenění každého účastníka do skupiny tak, aby měl ve výsledku svou roli. Připomíná / vyjasňuje se se společný cíl. V této fázi je vedoucí vystaven velké psychické zátěži, kdy musí zvládnout těžký úkol sjednotit skupinu i za cenu velkých kompromisů. Skupina "jde proti" a je na něm, aby ustál nastalou situaci a zdárně ji vyřešil k částečné spokojenosti všech.

VHODNÉ AKTIVITY

V této fázi je nutné zařadit hry vedoucí k prohloubení vzájemné důvěry. Není možné zařadit hry např. na spolupráci ve chvíli, kdy si jednotlivci nevěří. Spolu s budováním důvěry posilujeme vzájemnou soudržnost. Zároveň je nutné monitorovat jak se skupina cítí jako celek a zároveň mít zvýšenou pozornost vůči jednotlivcům.

Normování (norming)

V této fázi jsou již vyvinuté normy skupiny a můžeme pozorovat soudržnost. Vznikají přátelství a vzájemné závislosti v podobě týmových rolí. Účastníci si uvědomují že jsou součástí skupiny, což jim napomáhá k dosáhnutí skupinových a ve výsledku i osobních cílů. Často dochází ke sjednocení hodnot a postojů skupiny. Tedy pozorujeme shodu na principech spolupráce. Vytváří se pravidla skupinové komunikace.

PROBLÉMY (potřeby k naplnění)

Nejsilnější potřebou je posilování dodržování nepsaných pravidel a ujišťování se v tom, že skupina přijímá své normy - potřeba sounáležitosti a potřeba uznání.

Jednotlivec: "Co ode mne ostatní očekávají?"
Skupina: "Shodujeme se na rolích v týmu a fungujeme jako tým?"

ÚKOL VEDOUCÍHO

Vybudovat kulturu zpětné vazby a otevřít prostor pro řešení otázek a sdělování pocitů.Zároveň nabízet možnost zkusit si vést skupinu i ostatním - typově nevůdčím členům skupiny. Zároveň sledovat energii skupiny.

VHODNÉ AKTIVITY

Dobré je zařazovat aktivity, které se zaměřují na nutnost spolupráce - skupina musí zjistit, že jen tak dosáhne maximální síly k řešení problémů.

 • Řeka plná krokodýlů (Abigail)
 • Den trifidů
 • Aktivity založené na hodnotový systém (bývají nejsilnější - viz. Psychické riziko)
 • Aktivity na silné a slabé stránky jednotlivce / skupiny

optimální výkon (performing)

Skupina v ideálním případě dojde ke stavu synergie. Je schopna maximálního výkonu, jelikož je v supportivním a bezpečném prostředí. Je nezávislá na vedoucím (lektorovi), všichni členové mají své místo a svou práci. Je zde velmi rozvinutá koheze (soudržnost). Vztahy jsou stabilizovaé a dochází k jednotnému řešení problémů. Skupina má zvládnuté modely řešení konfliktů.

PROBLÉMY (potřeby k naplnění)

Nejsilnější potřeba je seberealizace.

Jednotlivec: "Jak se mohu nejlépe zapojit?"
Skupina: "Jsme schopni splnit úkol správně?"

ÚKOL VEDOUCÍHO

Pozorovat události zpovzdálí. Podporovat rozhodování skupiny a podporovat odhodlání k řešení problémů. Zároveň před účastníky stavět náročné výzvy, které vedou k naplňování skupinových i individuálních potřeb. Posuzovat výsledky a oceňovat úspěchy.

VHODNÉ AKTIVITY

Náročné výzvy, aktivity, kde je třeba nejen spolupracovat, ale i překonávat (se). Vhodné jsou hry se zvýšenou psychickou či fyzickou zátěží. V případě nenáročných úkolů dojde ke ztrátě motivace a k nudě. Vrchol emoční bilance by měl přijít zhruba ve třech čtvrtinách akce.

Ukončování (adjourning)

Účastníci zvládli své úkoly, akce končí. Konec akce (zejména 14denních táborů a dlouhodobých kurzů pro dospělé) si účastníci začínají uvědomovat zhruba dva dny před odjezdem. Poslední den pozorujeme kriticky rychlé opadnutí zájmu o akci (balení, zájem o dopravu zpět, vyúčtování dluhů, zájem o potvrzení, doklady, fotografie apod.). Dostavuje se též značná míra smutku a objevuje se opět zájem o individuální potřeby.

PROBLÉMY (potřeby k naplnění)

Jednotlivec: "Co bude dál?"
Skupina: "Jak se rozpustíme?"

ÚKOL VEDOUCÍHO

Zvládnout ukončit akci rituálem dříve, než se objeví zájem o všední život následující po skončení akce. Uzavřít akci rituálem, který usnadní přechod do všedního života a zajistí, aby nedošlo k nezdravému přemotivování s transferem do všedního života. Zajistit bezpečné sdílení emocí a zajistit skupinu před emočním zhroucením. Vrátit účastníky k dořešení neuzavřených situací. Připravit je na život po skončení akce.

VHODNÉ AKTIVITY

Rituál k ukončení akce a snazšímu přechodu do reality všedního dne. Na samotný závěr "zahlazovací" a "rozlučkové" aktivity.

Je dobré doporučit účastníkům, aby cca 14 dnů po akci nečinili důležitá životní rozhodnutí a nechali si "to sednout". Pamatujme ale, že málokterý účastník to ale dodrží.
Tak jako všechno začalo, tak vše i končí. Přišel jsem odněkud, prožil jsem si něco, s tím se loučím a vracím se zpět s tím, že mám něco navíc.

Prvky skupinové dynamiky

 • Cíle a normy (kam -společně- skupina směřuje; jakými cestami a postupy těchto cílů dosahuje)
 • Vedení a řízení, motivace a stimulace (způsob, jak se pracuje s normami)
 • Interakce a komunikace (vzájemné ovlivňování členů skupiny)
 • Podskupiny (dříve či později vznikají v každé skupině; je důležité, do jaké míry se podskupiny ztotožňují s normami a cíli celé velké skupiny)
 • Struktura, stavba skupiny (je tvořena systémem pozic a rolí v každé skupině)
 • Pozice a role (pozice určuje status člena skupiny, soubor jeho práv a povinností, určuje rozsah jeho moci, co smí a co nesmí; role je charakterizována souborem chování, které skupina očekává, že bude „hrát“ ten který její člen na dané pozici.
 • Fáze vývoje skupiny, historie skupiny (skupina se vyvíjí, prochází určitými vývojovými stádii)
 • Atmosféra ve skupině (atmosféru vytváří členové skupiny ve svých každodenních interakcích)
 • Soudržnost (koheze) a napětí (tenze) neboli dostředivé a odstředivé síly (síly a mechanismy, které způsobují, že jednotliví členové skupiny chtějí do skupiny patřit, cítí se být členy skupiny; napětí či odstředivé síly jsou síly, které rozleptávají skupinu)

(dle Everesta.cz)

Soubor:Skupina podskupiny.png
Skupina a podskupiny